Iakoutsk – satellite

Source: Google Maps

See also